Post rond de feestdagen heeft soms wat vertraging, maar maak je geen zorgen - jouw boeken komen nog steeds naar je toe!
Post rond de feestdagen heeft soms wat vertraging, maar maak je geen zorgen - jouw boeken komen nog steeds naar je toe!

Spelregels Het Teamspel


Pagina's: 58
ISBN: 9789058711007
Auteurs: Natasja Loomans, Vincent van Reusel

Doel
Voordat een team begint met spelen, is het van belang te weten wat de verwachting of doelstelling van het spel is. Voorbeelden zijn: Ter kennismaking bij de start van een team, om inzicht te krijgen in de sterktes en zwaktes van het team, ontdekken waarom het niet lekker loopt in het team, of het oplossen van een conflict. Natuurlijk kan het Teamspel ook gewoon gespeeld worden omdat het leuk is: het maakt verrassend veel creativiteit en spontaniteit los, vergroot de teamgeest en kan een verfrissende blik op de gang van zaken opleveren. Als vooraf geformuleerd wordt wat het team met het spel wil bereiken, heeft het team een concreet aandachtspunt om tijdens de evaluatie te bespreken.

Doelgroep
Het spel kan gespeeld worden met min. 4 en max. 12 spelers. Bij meer dan 12 teamleden wordt aanbevolen om de groep op te delen in 2 groepen van maximaal 6 teamleden, die het spel afzonderlijk spelen. We raden aan bij meer dan 6 teamleden het team op te splitsten in subgroepjes van elk 3 teamleden. Omdat de meeste teamgroepen bestaan uit meer dan 6 personen, spreken in de opdrachten van ‘subgroep’. Wanneer jouw team bestaat uit 6 personen of minder, bedoelen we met ‘subgroep’ het individuele teamlid. 

De spelregels
Voorbereidingen van het spel
De opdrachtkaarten (dit zijn de kaarten waarop Missie, Doelen, Taken & Rollen, Onderlinge verhoudingen, en Werkafspraken & Procedures gedrukt staan) en de feedbackkaarten worden per stapel geschud en neergelegd met de tekstkant naar onder op het midden van de tafel. Spreek vooraf af hoeveel spelrondes oftewel opdrachten er gedaan zullen worden. Als richtlijn kan worden aangehouden dat de gemiddelde tijd voor een opdracht ca. 15-20 minuten is.

De spelronde
Het subteam met de teamleider begint. Ze kiezen een thema dat het team volgens hun beter kan onderzoeken of ontwikkelen. Ze trekken dan de bovenste kaart van de betreffende stapel. Per thema is een aanbevolen easy-starterkaart opgenomen. Deze kaart kan als eerste getrokken worden om op een luchtige manier met het thema te starten, als soort warming-up. Of indien de eerste getrokken opdrachtkaart een ‘lastige’ opdracht bevat om mee te starten, kan alsnog voor een easy-starterkaart gekozen worden. De subgroep die de kaart trekt heeft de spelleiding over de opdracht, tenzij anders vermeld staat op de kaart. De spelleiding houdt in: tijd bewaken en observator aanwijzen. Deze observator trekt vervolgens een feedbackkaart.  Deze persoon geeft – aan de hand van de feedbackkaart – na afloop van de opdracht feedback aan het team. Hij observeert en speelt de betreffende opdracht niet mee.
Het is de bedoeling dat de opdracht met het hele team wordt uitgevoerd.

Wanneer de opdracht is afgerond, gaat de beurt naar het subteam aan de rechterhand van het subteam dat net de opdrachtkaart heeft getrokken. Ook nu is er een nieuwe spelleider die een observator aanwijst.

Nabespreking
Het spel is teneinde als het afgesproken aantal rondes voorbij zijn. Nu volgt de nabespreking. De teamleider heeft de leiding bij de evaluatie. Er wordt besproken welke opvallende zaken aan het licht zijn gekomen tijdens het spel, en of aan de aanvankelijke verwachting van het spel is voldaan. Hier volgen een aantal vragen die aan de orde kunnen komen:
* Is er voldaan aan de verwachting/doelstelling van het spel? Zo ja, wat zijn jouw conclusies? Zo nee, waarom niet denk je?
* Wat vond je het meest opvallend in dit spel met jouw team?
* In welke mate is er per thema binnen jouw team overeenstemming en eenduidigheid?
* Welke thema’s verdienen de komende periode aandacht?

Terug naar Het Teamspel.