Een GRATIS bookazine op de deurmat? meld je aan voor onze nieuwsbrief!
Een GRATIS bookazine op de deurmat? meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Privacy & Veiligheid

Privacybeleid Uitgeverij THEMA 

Artikel 1. Algemeen

thema.nl is de website en webwinkel van Uitgeverij THEMA, onderdeel van van Schouten & Nelissen B.V. in Zaltbommel.
Ten behoeve van de dienstverlening van Uitgeverij THEMA worden privacygevoelige gegevens geregistreerd. Uitgeverij THEMA  behandelt deze gegevens in overeenstemming met het bepaalde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens en na 25 mei 2018 het bepaalde in de AVG/GDPR.

Veilig en betrouwbaar
Je online-betalingen worden altijd veilig en snel afgehandeld.
Bij uitgeverij THEMA worden je persoonlijke gegevens vertrouwelijk behandeld. Bij het plaatsen van een bestelling op thema.nl hebben wij onder andere je naam, adres en woonplaats nodig om de producten naar je te verzenden of om contact met je op te nemen over je bestelling. Je gegevens zullen niet gebruikt worden voor andere doeleinden of worden doorgegeven aan derden, tenzij deze noodzakelijk betrokken zijn bij het bestelproces en de afhandeling daarvan.

thema.nl maakt gebruik van zichtbare en onzichtbare beveiligingstechnieken, onder meer om te voorkomen, en te kunnen signaleren en loggen dat content van thema.nl wordt gekopieerd en openbaar gemaakt zonder dat wij hiervoor toestemming hebben verleend. Informatie die hieruit wordt verkregen kan worden gebruikt om aan te tonen dat content is gekopieerd zonder dat hiervoor toestemming is verleend.
Ten behoeve van het watermerk waarmee onze e-books beveiligd zijn, bewaren wij je naam- en adresgegevens. Constateren wij misbruik, dan geven we die gegevens door aan door ons aangewezen instanties om misbruik te voorkomen en handhaving van de auteursrechten te waarborgen.

Reviews
Je kunt op onze site reviews geven van onze producten. Graag! Maar houd er rekening mee dat alle informatie die op deze wijze openbaar wordt gemaakt onder het publieke domein valt. Brieven of andere stukken die ter publicatie naar thema.nl worden gestuurd, mogen door Uitgeverij THEMA onbeperkt worden gebruikt en opgeslagen in databestanden. Als inzender behoud je natuurlijk wel je auteursrecht.
thema.nl gebruikt backup- en beveiligingstechnieken om het verlies, verminking of enige andere aantasting van informatie te voorkomen of herstellen.
 
Artikel 2. Doel van de registratie van Persoonsgegevens
1. Doelstellingen van vastleggingen zijn:
 • het uitvoeren van alle werkzaamheden die verband houden met bestellen en leveren van de artikelen; 
 • ​het voldoen aan informatieverzoeken van de Opdrachtgever en Cliënten; 
 • het - binnen het kader van de relevante wetgeving - toesturen van (digitale) nieuwsbrieven, DM-acties en andere informatieve berichten; 
 • het uitvoeren van analyses om de dienstverlening te verbeteren;
 • het uitvoeren van alle overige werkzaamheden en bewerkingen die samenhangen met de bedrijfsvoering van Uitgeverij THEMA;
 • het berekenen, vastleggen en innen van kosten die verband houden met de gevraagde dienstverlening (inclusief het in handen van derden stellen van vorderingen);
 • het behandelen van geschillen;
 • het doen van uitoefenen van accountantscontrole(s);
 • de uitvoering of toepassing van een andere wet. 

2. De volgende persoonsgegevens worden door Uitgeverij THEMA verwerkt:
 • naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens (bijvoorbeeld het e-mailadres), alsmede het bankrekeningnummer van de opdrachtgever of cliënt; 
 • een administratienummer, als dat geen andere informatie bevat dan de bij het vorige punt bedoelde gegevens; 
 • andere dan de hierboven opgesomde gegevens als die verwerkt moeten worden op grond van een andere wet.

3. De persoonsgegevens worden verstrekt aan:
 • degenen die:
  • belast zijn met de hierboven onder 1 opgesomde werkzaamheden, of 
  • leiding geven aan de hierboven onder 1 opgesomde werkzaamheden, of 
  • noodzakelijk zijn betrokken bij de hierboven onder 1 opgesomde werkzaamheden. 
 • anderen, indien:
  • de opdrachtgever of deelnemer zijn ondubbelzinnige toestemming heeft verleend voor de gegevensverwerking, of 
  • de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de nakoming van een wettelijke plicht. 

Artikel 3. Geheimhouding
Persoonsgegevens worden door Uitgeverij THEMA steeds behandeld met inachtneming van hetgeen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens  en, na 25 mei 2018, in de Avg / GDPR is bepaald. Medewerkers van Uitgeverij THEMA zijn gebonden aan contractuele bepalingen op grond waarvan zij Persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en of Avg / GDPR dienen te behandelen. Voor zover Uitgeverij THEMA derden inhuurt, ter uitvoering van werkzaamheden, sluit zij daarmee een overeenkomst waardoor geheimhouding van Persoonsgegevens voldoende is gewaarborgd.

Artikel 4. Gebruik van privacygevoelige gegevens
De verwerking van Persoonsgegevens is uitsluitend bestemd voor het doel waartoe die zijn overgedragen en geregistreerd. Persoonsgegevens worden door Uitgeverij THEMA niet ter beschikking gesteld aan derden, tenzij dit een uitdrukkelijke wens is van Opdrachtgever of Cliënt of indien de gegevensoverdracht noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdracht.

Artikel 5. Beveiliging, bewaring en verwijdering
Uitgeverij THEMA heeft de noodzakelijk maatregelen ter bevordering van de fysieke, technische en organisatorische beveiliging van de privacygevoelige gegevens getroffen, zodat de registratie daarvan is beveiligd tegen onbevoegd raadplegen, verstrekken, veranderen en/of verwijderen van gegevens alsmede tegen brand en daarmee vergelijkbare gevaren, inbraak en diefstal.

Privacygevoelige gegevens worden, conform wetgeving, 60 maanden na beëindiging van de overeenkomst voor de aangegeven doeleinden bewaard of zo lang als de wet dat voorschrijft. Na deze termijn vragen wij uw toestemming voor verdere communicatie.
Uw gegevens worden onverwijld verwijderd wanneer u daarom verzoekt.

Artikel 6. Verstrekking van gegevens binnen Uitgeverij THEMA
Persoonsgegevens worden binnen Uitgeverij THEMA uitsluitend verstrekt aan medewerkers van Uitgeverij THEMA die, uit hoofde van hun functie, toegang tot deze gegevens horen te hebben en dit in overeenstemming is met het doel van de registratie daarvan.

Artikel 7. Verstrekking van gegevens aan derden
Uitgeverij THEMA zal de Persoonsgegevens alleen aan derden doorgeven indien: 
 • de doorgifte geschiedt aan een door Uitgeverij THEMA voor de in dit Privacybeleid opgesomde doeleinden ingeschakelde bewerker, met wie bewerker Uitgeverij THEMA een overeenkomst heeft gesloten die erop toeziet dat de bewerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerking;
 • doorgifte van uw naam, adres, postcode en woonplaats aan de distributeur; 
en / of  
 • Uitgeverij THEMA op grond van wettelijke verplichtingen gehouden is de Persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties. 

Op onze website staan links naar websites van andere partijen als onze partners of social media platformen, zoals bijvoorbeeld LinkedIn, Facebook, Instagram en Spotify. Voor de cookies die deze partijen voor advertentiedoeleinden plaatsen, verwijzen wij je naar de verklaringen op de websites van deze partijen. Omdat de verklaringen regelmatig kunnen wijzigen, raden wij je aan deze privacy- en cookieverklaringen regelmatig te raadplegen. 
 
Artikel 8. Inzage- en wijzigingsrecht
Opdrachtgevers en Cliënten hebben recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering, afscherming en dataportabiliteit van zijn/haar Persoonsgegevens, zulks overeenkomstig het bepaalde in de Wbp en na 25 mei 2018 de GDPR (Avg). Indien een Opdrachtgever of Cliënt van (één van) deze rechten gebruik wil maken, of indien hij/zij vragen heeft over het Privacybeleid van Uitgeverij THEMA kan hij/zij hier toe een verzoek doen door Uitgeverij THEMA een e-mail te sturen naar privacy.officer@sn.nl.
 
Artikel 9. Cookies
Uitgeverij THEMA maakt gebruik van cookies. Het ‘Cookiebeleid’ van Uitgeverij THEMA, dat nadere informatie bevat over het gebruik van cookies, waaronder de doeleinden waarvoor Uitgeverij THEMA cookies gebruikt, kan hier gevonden worden.
 
Artikel 10. Wijzigingen in het Privacybeleid
Uitgeverij THEMA behoud zich het recht voor dit Privacybeleid aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina van deze website bekend worden gemaakt. Uitgeverij THEMA adviseert Opdrachtgevers en Cliënten dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd.
Deze versie is van 17-05-2018.
 
Uw gegevens worden door Uitgeverij THEMA zorgvuldig beheerd. Mocht dit niet het geval zijn, of heeft u andere vragen betreffende uw privacy, neem dan contact op met de Privacy Officer van Schouten & Nelissen en de onderliggende labels, waaronder Uitgeverij THEMA.
Dit kan schriftelijk: Uitgeverij THEMA  t.a.v. Privacy Officer, van Heemstraweg West 5; 5301 PA Zaltbommel;
via email: privacy.officer@sn.nl of telefonisch op 0418-68.86.51.

Bij escalatie kunt u contact opnemen met Autoriteit Persoonsgegevens, Postbus 93374, 2509  AJ,
Den Haag. Verdere informatie treft u aan op autoriteitpersoonsgegevens.nl.