Ontvang een GRATIS bookazine Vandaag nog relaxed op je deurmat!
Ontvang een GRATIS bookazine Vandaag nog relaxed op je deurmat!

Leveringsvoorwaarden


(Conform het Reglement voor het Handelsverkeer van Boeken in Nederland, gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, d.d. 1 juli 1992 onder nr. 177/1992.)

Op deze overeenkomst zijn onderstaande leveringsvoorwaarden van toepassing.

De koper verbindt zich de door de erkende uitgever, boekverkoper, grossier of importeur of de niet-erkende grossier op de factuur vermelde particuliere verkoopprijs resp. de door de uitgever nader vastgestelde prijs te handhaven en geen kortingen in welke vorm dan ook te geven of toe te staan.

De wederverkoper-grossier verbindt zich alleen te leveren aan erkende boekverkopers, geregistreerden en wederverkopers-detaillisten die als kleinhandelaren in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel zijn ingeschreven, uitsluitend ter doorlevering aan particulieren tegen de daarvoor geldende prijs. 

De wederverkoper-grossier verbindt zich bij levering aan de wederverkopende detaillisten deze leveringsvoorwaarden op te leggen door voorafgaande aan de bestelling de handelaren mede te delen dat de voorwaarden bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam op 1 juli 1992 onder nr. 177/1992 zijn gedeponeerd en dat zij op verzoek zullen worden toegezonden, alsmede door de leveringsvoorwaarden op de orderbevestiging en op de factuur volledig te vermelden. Hij zal hierop tevens de particuliere verkoopprijs per titel vermelden. 

In geval van overtreding van deze leveringsvoorwaarden is de Koninklijke Vereeniging ter bevordering van de belangen des Boekhandels gemachtigd uit eigen hoofde tegen overtreders in en buiten rechte op te treden, met name tot het nemen van maatregelen ter nakoming van de leveringsvoorwaarden. 

Betalingen dienen te geschieden binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur onder vermelding van het factuurnummer en het debiteurnummer. 

Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, waaronder de kosten wegens juridische bijstand die verband houden met de incassering van verschuldigde bedragen, zijn voor rekening van de koper. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15 % van het in te vorderen bedrag met een minimum van € 50,-. 

Thema is bevoegd geschillen die uit deze overeenkomst voortvloeien en die behoren tot de competentie van de Arrondissementsrechtbank in eerste instantie uitsluitend voor te leggen aan de Arrondissementsrechtbank in 's-Hertogenbosch.

Thema BV is ingeschreven bij de KvK Midden Nederland onder nr. 11024901

De leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank in 's-Hertogenbosch.